Domainregisztrációs szabályzat

nyilvántartó, regisztrátor, delegálás, igénylő, domain, szerződés, regisztrációs,

Domainregisztrációs szabályzat

Domain név regisztráció, webtárhely szolgáltatás,
webhosting, e-mail postafiókok

FŐOLDAL HONLAP
KÉSZÍTÉS
KERESŐ
OPTIMALIZÁLÁS
DOMAIN NÉV
REGISZTRÁCIÓ
WEBTÁRHELY
IGÉNYLÉS
INGYENES
APRÓHÍRDETŐ
CÉGTÁR
CÉGKERESŐ
KAPCSOLAT

Regisztráljon domain nevet, béreljen webtárhelyet egyszerűen, gyorsan, olcsón!

 
Töltés
Domain név foglaltság ellenőrzés
Magyar Nemzetközi

Írja be a keresendő domain nevet.

.

Felhívjuk figyelmét, hogy az itt lekért adatok tájékoztató jellegűek!
Kérjen visszahívást:
Név*:
Telefon*:
E-mail*:
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Domain regisztrációs szabályzat Delegálási szabályok, második szintű közdomainek Ékezetes domain nevek regisztrációjának bevezetése Delegálási szabályok: védett nevek listája Delegálási szabályok: zárolt nevek listája

DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

(forrás: ISZT)
 
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és másoknak jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A. §-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.
 

I. Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:
Domain: Önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.
Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.
Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).
Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű Internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó webszerverén hozza nyilvánosságra.
Delegálás: A domain névvel azonosított Internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.
Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.
Feltételes használatba adás: Az igényelt domain név technikai használatba adása a delegálást megelőzően.
Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.
Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.
Igénylőlap: A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.
Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.
Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.
Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.
Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.
Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).
Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.
Webszerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).
Alternatív Vitarendező Fórum: A Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön anyagi és eljárási szabályok szerint járjon el.
Tanácsadó Testület (TT): Független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, és amely a még nem delegált, feltételesen használatba adott domain delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.
Panaszos: Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy az adott domain név adott igénylőnek történő delegálása a Szabályzatba ütközik.
Panaszolt: A domain igénylő, akivel szemben a részére feltételesen használatba adott domain delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.
Regisztrációs Döntnök: Az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló, bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a már delegált domain nevek domain használótól történő visszavonásáról és átruházásáról dönt.
Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy részére történő átruházását.
Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.
 

II. Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

1. A domain delegálás igénylése

1.1 A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok
1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet
a) az Európai Unió állampolgára vagy
b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy
c) az Európai Unió területén
    i) jogszabály útján létrehozott,
    ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett, vagy
  iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő szervezet,
d) továbbá a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott vagy a Magyar Köztársaság területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.
 
1.1.2 Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy szervezet lehet.
 
1.2 A delegálási eljárás általános szabályai
1.2.1 Domain delegálásának kezdeményezése
1.2.1.1 Domain delegálás igénylésére az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.
 
1.2.1.2 A delegálás előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban delegálás-igénylési szerződést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzat rendelkezéseivel és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi az igénylő jognyilatkozatait tartalmazó Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-igénylési szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt előírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkező jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerződés megkötését vitás esetben a domain-igénylőnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerződés hiánya a domain azonnali visszavonását eredményezi.
 
1.2.1.3 A Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a delegálás-igénylési szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.;
 
1.2.1.4 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.
 
1.2.1.5 A Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.
 
1.2.2 Az Igénylőlap
1.2.2.1 Az igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a domain-igénylő az Igénylőlapon a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen az összes kötelező adatot megadja, továbbá az adatokat és a nyilatkozatokat az Igénylőlapon aláírásával hitelesítse.
 
1.2.2.2 Az Igénylőlapot magánszemély domain-igénylő esetén saját kezűleg, vagy közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője a meghatalmazás egyidejű csatolásával, kiskorú domain-igénylő esetén törvényes képviselőjének, szervezet esetén az igazolt képviselőnek saját kezűleg, a képviseleti jogának igazolására szolgáló okiratok egyidejű csatolásával kell aláírnia és eredetiben vagy telefaxon kell a Regisztrátorhoz eljuttatnia. Az Igénylőlap legalább olyan fokozott biztonságú, elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban is elküldhető, amely meggyőzően bizonyítja az aláíró személyazonosságát.
 
1.2.2.3 A Regisztrátor az Igénylőlapon köteles az átvételt aláírásával igazolni és azon az átvétel időpontját feltüntetni, vagy olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az Igénylőlapok átvételének ténye és sorrendje (időpontja).
 
1.2.2.4 Az igénylésnél vagy Regisztrátor váltásnál benyújtott dokumentumokat papíron, illetve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerződés megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. Regisztrátor váltás esetén az új Regisztrátornak a domain-használó új Igénylőlapot köteles aláírtan leadni, amelyet az új Regisztrátornak kell megőriznie.
 
1.2.2.5 Az Igénylőlap kitöltésére és megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.
 
1.2.2.6 Az Igénylőlapon közölt bármely információt a Nyilvántartó és a Regisztrátorok az internetes regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelnek, és bárki számára hozzáférhetővé tesznek. A domain-igénylő vagy domain-használó tartozik az Igénylőlapon megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános adatkezeléshez.
 
1.2.3 Az igény kezelése
1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a domain működésére vonatkozó technikai előírásokkal való ütközés stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Szabályzat rendelkezései szerint - vele egyeztetve eljárni.
 
1.2.3.2 A Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi, és elvégzi annak ellenőrzését, hogy az az igény megfelel-e a domain technikai működőképességére vonatkozó, a jelen Szabályzat 11. pontjában szereplő követelményeknek. Amennyiben a Nyilvántartó azt állapítja meg, hogy a követelmények nem teljesülnek, akkor visszaküldi az igényt a műszaki hiba jelzésével a Regisztrátornak, akinek a nyilvántartásba vételt követően 14 nap áll rendelkezésére a hiba megszüntetésére, és a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeknek való megfeleltetésre. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.
 
1.2.3.3 A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzését követően a Nyilvántartó az igény jelen Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körű megadását ellenőrzi. Ezt követően, amennyiben az igény megfelel a Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésőbb a következő munkanapon a domain igénylő feltételes használatába adja.
 
1.2.3.4 Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi. A Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére, hogy a hiányt pótolja, vagy az igényt visszavonja. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor az igény automatikusan törlődik.
 
1.2.3.5 Ha az igény megfelelő, akkor az ellenőrzést követően azonnal az igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.
 
1.2.3.6 Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy a 9. pont szerinti alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül, vagy a Nyilvántartó törli a Nyilvántartásból.
 
1.2.3.7 Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:
i) a delegált domain neve,
ii) a delegált domain műszaki adatai,
iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.
 
1.2.3.8 A Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben azonban az igénylő kérheti a 9. pont szerint az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.
 

2. A domain név

2.1 A domain névre vonatkozó formai követelmények
2.1.1 A domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)
 
2.1.2 A domain névben használható karakterek
    a) a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
    b) a magyar ékezetes kisbetűk (á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű), továbbá
    c) a numerikus karakterek (0-9), továbbá
    d) a kötőjel (-).
 
2.1.3 A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.
 
2.1.4 A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség a domain-használót terheli.
 
2.2 A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok
2.2.1 A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.
 
2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan
a) jogellenes, vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.
 
2.2.3 Nem választható olyan domain név, amely
a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy
b) a webszerveren közzétett védett nevek vagy zárolt nevek körébe tartozik.
 
2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén
a) kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek, illetve
b) csak az adott ország hivatalos képviselete lehet domain-igénylője országnevekkel (magyarul, angolul és saját nyelven) azonosított domaineknek.
 
Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.
 
2.2.5 Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az igénylő védjegye.
 
2.3 Felelősség a domain név választásáért
2.3.1 Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős
a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért
 
2.3.2 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles
a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
 
2.3.3 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minőségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylővel, illetve domain-használóval kötött szerződésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.
 
2.3.4 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzik-e.
 
2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja, vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.
 
2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozatokat perben állása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalása, iránymutatása vagy döntése), jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.
 

III. Fejezet: A domain delegálás fenntartása

3. A delegálás fenntartása

3.1 A delegálás fenntartásának előfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel rendelkezzen, amely szerződés fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban, továbbá a domain-használó teljesítse a mindenkori Szabályzat feltételeit. A szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Szabályzattal és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-fenntartási szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel.
 
3.2 A Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.
 
3.3 A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Szabályzat feltételeinek. A delegálás fenntartási szerződésre a delegálás ideje alatt a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzat előírásai vonatkoznak.
 

IV. Fejezet: A domain delegálás megszűnése

4. A delegálás felmondása

4.1 Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban. A Regisztrátor a felmondással párhuzamosan beszüntetheti a delegálás műszaki szolgáltatását is, különösen, ha a domain használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére – a megjelölt ésszerű határidőn belül – sem fizeti meg.
 
4.2 A domain-használónak ilyen esetben új regisztrációs szerződést kell kötnie egy általa választott Regisztrátorral olyan határidővel, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.
 

5. A delegálás felfüggesztése

5.1 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggeszti, ha
a) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
b) az ügyészség alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósított meg,
c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja.
 
5.2 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggesztheti, ha
a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
b) a domain és/vagy a domain név használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz, vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti.
 
5.3 Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.
 

6. A delegálás törlése és visszavonása

6.1 A domain delegálást a Nyilvántartó törli, ha
a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain használatáról lemond,
b) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete a delegálás törlését írja elő,
c) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
d) az 5.2. a-b) pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
e) a domain-használó meghalt, vagy jogutód nélküli megszűnésére került sor,
f) a szervezet nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
g) a domain név delegálása visszavonásra került.
 
6.2 A delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha
a.) jogszabály vagy a bíróság jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg,
b) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja a Nyilvántartó részére a bírói út igénybe vételét.
c) a domain használó által az igényléskor vagy átruházáskor megadott adatok vagy bemutatott dokumentumok nem voltak valósak és a valós adatok vagy dokumentumok alapján az igényt el kellett volna utasítani, illetve a nyilvántartásban rögzítésre kerülő adatok változását a domain használó nem jelentette be, és ezzel megszegte a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt kötelezettségét,
d.) ha az 1.2.1.2. pontban meghatározott esetben a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerződés hiányára derül fény, illetve a domain használó nem tudja bizonyítani, hogy eredetileg ilyen szerződést kötött.
 
6.3 A delegálás törlését a 6.1 c), d) és e) pontban meghatározott esetekben 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag a volt domain-használó, illetve – az e) pont esetében – örököse vagy átruházó nyilatkozatának kedvezményezettje nyújthat be új igényt.
 
6.4 Ha a delegálás visszavonására a 6.2 a) vagy b) pontja alapján került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az nyújthat be igényt, akinek kérelmére, illetve jogai védelme érdekében a visszavonás történt.
 
6.5 Az elérhetőségi adatok pontatlansága miatt delegálás visszavonására a 6.2.c.) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést követően vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó postai címe nem valós, a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredményetlen marad, vagy a postai úton, kétszeri alkalommal tértivevénnyel megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.
 
6.6 Delegálás törlésére, illetve visszavonására csak a Nyilvántartó jogosult.
 

7. A delegálás átruházása

7.1 Domain-használó jogait új domain-igénylőre átruházhatja, feltéve, hogy
a) az új domain-igénylő a delegálás Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és
b) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és
c) az új delegálás nem ellentétes a Szabályzatban foglaltakkal.
 
7.2 Bíróság vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen ta